Forskning

Monografier

Namnval som social handling. Val av förnamn och samtal om förnamn bland föräldrar i Göteborg 2007–2009 (Avhandling, 2011)

Serie: Namn och samhälle, 24
Redaktör: Svante Strandberg
Disputation: 29 april, 2011.
ISSN: 1404-1790
ISBN: 978-91-506-2195-2
URN: urn:nbn:se:uu:diva-148635
Läs avhandlingen i fulltext.
Beställning av exemplar.

Kort sammanfattning

Att välja namn till ett barn innebär inte bara att ge det en praktisk etikett, utan också att uttrycka känslomässiga, estetiska, ideologiska och sociala förhållningssätt. Föräldrar lägger, mer eller mindre medvetet, något av sina erfarenheter, värderingar och förhoppningar i det valda namnet. På så sätt kan namnval ses som en social handling som säger något om vilka föräldrarna är – eller om hur de vill uppfattas. Hur framställer sig då dagens svenska föräldrar genom namnvalet? Vad strävar de efter att uttrycka och vad vill de undvika? Vilka sociala ställningstaganden gör de? Och varför?

Den här avhandlingen behandlar föräldrars val av namn till sina barn ur ett sociolingvistiskt och identitetsteoretiskt perspektiv. I texten presenteras olika material (namn, enkäter, intervjusamtal) och olika metoder (kvantitativa och kvalitativa) i syfte att belysa hur förnamn och förnamnsval kan rymma sociala ställningstaganden och bidra till att skapa särskilda identiteter.

Framställningen visar vilka identitetstyper som oftast skapas genom namnvalet och hur föräldrar utnyttjar namnet och andra språkliga resurser för att skapa och omforma dessa. Både föräldrarnas egen identitet och den identitet de önskar för barnet diskuteras. Genom samtalsanalyser studeras hur identitetsskapandet sker i samspel med personer i omgivningen och deras ställningstaganden och reaktioner. Dessutom undersöks vilken betydelse makrosociala strukturer (såsom föräldrarnas ålder och utbildning, samt barnets kön) får för namnvalet.

Rapporter

Att välja namn. Namngivningsmönster i Göteborg 2007 (2011)

SoLiD-rapport:21/FUMS-rapport:231. Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

Ingefrid, Halim och 450 andra namn. En sociolingvistisk studie av skönlitterär förnamnsvariation (2005)

MISS:52. Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.

Artiklar och antologibidrag

Förnamnsval i urban miljö (under utg.)

I: Namn i stadsmiljö. Rapport från NORNA:s 42 symposium i Helsingfors 10–12 november 2011.

Choosing a name = choosing identity? Towards a theoretical framework (under utg.)

I: Names in daily life. Proceedings of the XXIV ICOS International congress of onomastic sciences. September 5–9, 2011, Barcelona, Spain.

Creating identities through the choice of first name (under utg.)

I: Names in everyday usage: Shaping social identities. Red: Terhi Ainiala, Elwys De Stefani, Jan-Ola Östman & Nicolas Pepin. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Om förnamn som identitetsbärare (2010)

I: Namn – en spegel av samhället förr och nu. Ord och stil. Språkvårdssamfundets skrifter 41. Red: Staffan Nyström. S. 136–153.

The choice of first names as a social resource and act of identity among multilingual families in contemporary Sweden (2009)

I: Names in multi-lingual, multi-cultural and multi-ethnic contact. Proceedings of the 23rd International congress of onomastic sciences. August 17–22, 2008, York University, Toronto, Canada. S. 86–92.

Finns det sociala skillnader i modern förnamnsgivning? (2008)

I: Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11-14 augusti 2007. Norna-rapporter 84. S. 13-19.

Namn, namntyper och namnfunktioner i Klas Östergrens filmmanus En decemberdröm – en fallstudie i litterär onomastik (2007)

I: Studia Anthroponymica Scandinavica. Tidskrift för nordisk namnforskning. Nr. 25. S. 75–93.

Populärvetenskapliga texter

Äldre väljer ärvda namn (2009)

I: Språktidningen. Nr 1 februari 2009. S.12.

Ingefrid, Krystyna och några till. Förnamn i skönlitteratur – en spegling av samhället? (2005)

I: Humanistdagboken 2005. Nr 18. S. 307–312.

Läromedelstexter

Chapter 27. Names and identity. (under utgivning, 2015)

I: The Oxford Handbook of names and naming. Oxford University Press. (6 sidor)

Kap. 13.4. Namnval: 13.4.1. Inspirationskällor vid namngivning, 13.4.2. Namngivning under olika perioder. (2013)

I: Namn och namnforskning. Ett levande läromedel om ortnamn, personnamn och andra namn. Version 1. 2013-02-19. Red. av Staffan Nyström (huvudredaktör)  Uppsala. S. 110-113.

Kap. 20. Personnamn och identitet: 20.1. Namn som social markör, 20.2. Namn och etnisk tillhörighet, 20.3. Namn och religiös tillhörighet. (2013)

I: Namn och namnforskning. Ett levande läromedel om ortnamn, personnamn och andra namn. Version 1. 2013-02-19. Red. av Staffan Nyström (huvudredaktör) Uppsala. S. 148-152.